Κυριακή 1 Μαΐου 2011

Ανάπτυξη & Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων Μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κανονισμών (Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011, Προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.).

Η Επίγνωσις διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να σας υποστηρίζει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.Η διαδικασία που ακολουθείται σε όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Ενημέρωση του φορέα της επένδυσης για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

2. Προέλεγχος του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος συνίσταται στοκατά πόσο ο φορέας της επένδυσης πληροί τους όρους και τις προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (π.χ. τεκμηρίωση χρηματοδοτικού σχήματος, ύπαρξη αναγκαίων δικαιολογητικών, εκπλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα κ.λπ.).

3. Προαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνίσταται στην αρχική βαθμολόγησή του με μία απόκλιση 5-10%, προκειμένου ο φορέας της επενδυτικής πρότασης να γνωρίζει τη βαθμολογία που πραγματικά θα λάβει το επενδυτικό του σχέδιο και κατ’επέκταση τις όποιες πιθανότητες έγκρισης και χρηματοδότησης του.

4. Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, τελική βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου, συγκέντρωση δικαιολογητικών,δημιουργία και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

5. Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την τελική αξιολόγησή του και την ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

6. Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και υποστήριξη του φορέα της επενδυτικής πρότασης μέχρι την τελική εκταμίευση της εγκριθείσας επιχορήγησης.


Η επίγνωσις στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ξεκάθαρες, ειλικρινείς και μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες της, παρέχει χωρίς χρέωση τις υπηρεσίες της αρχικής ενημέρωσης, του προελέγχου και της προαξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου (στάδια 1 έως και 3) ασχέτως αν ο φορέας της επένδυσης τελικά δεν υποβάλλει το επενδυτικό του σχέδιο. 

Η φιλοσοφία λειτουργίας της επίγνωσις διέπεται από την αρχή ότι ο εκάστοτε δυνητικός πελάτης θα πρέπει να χρεώνεται για υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή του.