Κυριακή 1 Μαΐου 2011

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη/Εφαρμογή/Παρακολούθηση & Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων βάσει Διεθνών και Εθνικών Προτύπων.

B1.ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι από τα πιο διαδεδομένα παγκοσμίως και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Σκοπός του είναι αφενός η καθιέρωση στην επιχείρηση/οργανισμό συγκεκριμένων διαδικασιών και διεργασιών και αφετέρου η υιοθέτησή τους από το σύνολο της επιχείρησης/οργανισμού προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ή/και της παροχής μίας υπηρεσίας.


Το πρότυπο ISO9001:2008 λαμβάνει υπόψη του τον πελάτη και την πλήρη ικανοποίησή του, καθώς και το όραμα της επιχείρησης/οργανισμού για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σταθερής ποιότητας, φροντίζοντας συνεχώς για τη διαρκή βελτίωσή τους.
Το πρότυπο είναι βασισμένο στην έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας «Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω» γνωστή και ως «Plan - Do - Check - Act».

B2. ISO 22000:2005 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Το ISO 22000:2005 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την ασφάλεια των τροφίμων.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο κύκλο παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και ποτών, υποστηρίζοντας την τροφική αλυσίδα (π.χ.επιχειρήσεις υλικών συσκευασίας, απολύμανσης, απεντόμωσης κ.λπ.).

Η εφαρμογή του προτύπου επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν όλους τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων ούτως ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά, σε ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης. Το πρότυπο εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που στοχεύουν αφενός στη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους σε ότι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και αφετέρου στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, αφού η εφαρμογή και πιστοποίησή του εγγυάται το μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

B3. ISO 14001:2004 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο παρέχει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στόχος του είναι αφενός η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των κύριων περιβαλλοντικών πλευρών της επιχείρησης, αφετέρου ο έλεγχος των κύριων και δευτερευόντων παραγωγικών της δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με άλλα διαχειριστικά πρότυπα (π.χ. ISO 9001, ISO 16001) από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να πιστοποιούν τη δέσμευσή τους για τη μείωση του αντίκτυπου των παραγωγικών τους διαδικασιών στο περιβάλλον και να βελτιώνουν παράλληλα το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους προφίλ.

B4. ISO 16001:2009 Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας.
Το ISO 16001:2009 αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να μειώσουν τις δαπάνες για ενέργεια και να βελτιώσουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ενεργειακή τους επίδοση, αποδεικνύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Το πρότυπο έχει ως στόχο να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει στην επιχείρηση όλες τις αναγκαίες διεργασίες και διαδικασίες που θα μειώσουν το ενεργειακό της κόστος, συμβάλλοντας στην επίτευξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών στόχων, δεδομένου ότι μπορεί να εφαρμοσθεί παράλληλα και με άλλα διαχειριστικά συστήματα (π.χ. ISO 9001, ISO 14001).

B5. ISO 13485:2003 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
Το ISO 13485:2003 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας για προϊόντα ιατρικής χρήσης και αναφέρεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, παράγουν και διανέμουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

B6. OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 - Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 (ελληνικό πρότυπο) αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Στόχος των συστημάτων είναι η πρόληψη, η μείωση της επικινδυνότητας και η αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που παρουσιάζονται στην εργασία. Η εφαρμογή τους καθορίζεται, μεταξύ άλλων και από τη νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητα της επιχείρησης και με την οποία οφείλει να εναρμονισθεί πλήρως.


B7. IFS (International Food Standard) Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου.
Στόχος του προτύπου IFS (International Food Standard) είναι η ανάπτυξη ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων που θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα των αποτελεσμάτωντων ελέγχων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, από το αγρόκτημα έως και την τελική διάθεση στον καταναλωτή. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας μπορεί να συνδυαστεί και με εφαρμογή άλλων προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων όπως ISO 9001:2008, BRC, ISO 22000:2005.

B8. BRC (British Retail Consortium) Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Βρετανικής Ένωσης Λιανεμπορίου.
Το BRC (British Retail Consortium) είναι ένα πρότυπο για την ποιότητα τροφίμων το οποίο αναπτύχθηκε το 1998 από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) και κύριος στόχος του είναι η δημιουργία ενιαίου προτύπου για τη συνεχή αξιολόγηση των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τις αλυσίδες super-markets, ενώ η νέα επικαιροποιημένη έκδοσή του, δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας και στην εφαρμογή μίας πιο ολοκληρωμένης μελέτης HACCP.

B9. Μελέτη HACCP - (Hazard Analysis and Critical Control Point - Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).
Το σύστημα HACCP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που έχει ως στόχο το μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών) σε ένα τρόφιμο και συνεπώς την απειλή της υγείας του καταναλωτή.

B10. Συστήματα EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) - Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το σύστημα EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 βάσει του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που διαθέτουν περιβαλλοντικό προφίλ και ενσωματώνει τις αρχές του ISO 14001:2004. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθελοντικά αυτού του είδους τα συστήματα έχουν ως κύριο στόχο να αναγνωρίζουν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση, αποδεικνύοντας παράλληλα την ευαισθητοποίησή τους στο περιβάλλον.


B11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Κριτήρια αξιολόγησης.
Το ΕΛΟΤ 1433:2008 εκδόθηκε το Μάρτιο του 2008 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και εντάσσεται στην κατηγορία των τυποποιητικών εγγράφων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την απονομή σήματος ποιότητας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ η πιστοποίησή του γίνεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό.

B12. ΕΛΟΤ 1435:2009 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας.
Το ΕΛΟΤ 1435:2009 αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ. Βάσει του Ν. 3688/2008, οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους φορείς.

B13. Υπουργική Απόφαση 1348/2004.
Η Υπουργική Απόφαση 1348/2004 αναφέρεται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στη ΥΑ 1348/2004 περιγράφονται οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής αυτού του είδους των προϊόντων από τις επιχειρήσεις διακίνησης. Βάσει του ΦΕΚ 32 / 16.1.2004 όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κύκλου εργασιών, οι οποίες διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, είτε αποκλειστικά, είτε παράλληλα με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητές τους, υποχρεούνται στην εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

B14. Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.
Η εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους επιβαλλεται από τα ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ11/Α/18.01.96) και το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/03.08.99).