Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Επίγνωσις - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων.

Η επίγνωσις ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μέσα από μια πορεία σταθερής ανάπτυξης, εμπλουτίζει συνεχώς το αντικείμενο και το εύρος των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει και διατηρήσει στρατηγικές συνεργασίες σε ότι αφορά την υποστήριξη και προώθηση των υπηρεσιών της. Η επίγνωσις παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους ακόλουθους τομείς:
Ανάπτυξη και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κανονισμών (προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, δημιουργία φακέλου υποβολής, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου κ.λπ.).

Μελέτη, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων βάσει:
(i) διεθνών προτύπων ISO (π.χ. 9001, 22000, 14001, 16001, 18001 κ.λπ.)
(ii) εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ (π.χ. ΤΠ 1433, 1435 κ.λπ.)
(iii) συστημάτων IFS, BRC, HACCP, EMAS κ.λπ.

Συντήρηση, Παρακολούθηση και Βελτίωση ήδη αναπτυχθέντων διαχειριστικών συστημάτων, καθώς και υποστήριξη επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τέτοιου είδους συστήματα κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επιτήρησης τους από τον αρμόδιο οργανισμό.

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων με στόχο τη μηχανογραφημένη υποστήριξη διαδικασιών, η τεκμηρίωση των οποίων είναι υποχρεωτική λόγω της εφαρμογής ενός διαχειριστικού συστήματος (π.χ. τήρηση αρχείων παραγγελιών, προμηθειών, εκπαίδευσης προσωπικού, συντήρησης εξοπλισμού κ.λπ.).

Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών, Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου κ.λπ.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Η επίγνωσις σέβεται τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της και δρα με γνώμονα την ουσιαστική κάλυψή τους, έχοντας παράλληλα ως βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Σε όλο το διάστημα λειτουργίας της έχει καταφέρει να δημιουργήσει και κυρίως να διατηρήσει ξεκάθαρες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και οφέλους με ένα πλήθος επιχειρήσεων που την εμπιστεύθηκαν και συνεχίζουν να την εμπιστεύονται.

Με όπλο την υψηλή εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας όλα τα χρόνια λειτουργίας της, η επίγνωσις αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών της και εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της με στόχο να ικανοποιεί στο έπακρο, ακόμη και να ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η επίγνωσις έχουν πιστοποιηθεί βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποιήσεων.

Ηλίας Μ. Γεωργίου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc